Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Deklaracja Dostępności strony internetowej Domu Kultury w Górze

Dom Kultury w Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.dkgora.com.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej:  2013-07-01  Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2022-04-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

 • Na stronie internetowej znajdują się dokumenty multimedialne, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
 • Nie wszystkie zamieszczone na stronie internetowej publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo.
 • Niektóre elementy tekstowe przedstawiono tylko w formie graficznej.
 • Pliki do pobrania nie są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnośprawnościami:

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB, SHIFT+TAB, ENTER ;
 2. Wprowadzono ułatwienia dostępu: powiększ tekst, zmniejsz tekst, skala szarości, wysoki kontrast, kontrast ujemny, jasne tło, podkreślone odnośniki, czytelna czcionka. Dzięki temu materiały dostępne na stronie są czytelne dla osób z problemami narządu wzroku.
 3. Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Tomasz Michalewicz, tel. 65 543 23 20, e-mail: sekretariat@dkgora.com.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich:  www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dom Kultury w Górze ul. Armii Polskiej 13, 56-200 Góra

Wejście do budynku i obszar kontroli

 1. Do budynku można się dostać wejściem głównym, bądź podjazdem dla osób niepełnosprawnych zabezpieczonym barierką.
 2. Budynek posiada dwa wejścia do części
  • administracyjnej,
  • widowiskowo - kinowej.
 3. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim,
 4. W budynku jest platforma przyschodowa.

Opis dostępności

 1. Korytarze w budynku są dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
 2. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań

W budynku nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille’a, pętli indukcyjnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi, z którym można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu na teren obiektu z psem asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.